PITANJE KOMISIJI:

Europski parlament jedina je demokratski izabrana institucija Europske unije. On djeluje kao suzakonodavac i predstavnik građana EU-a.

Člankom 3. stavkom 1. točkom (d) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) EU-u se daje isključiva nadležnost u području „očuvanje morskih bioloških resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike”. U načelu 1. točki (b) Priloga I Odluci Vijeća (EU) 2019/869 navodi se da bi Unija trebala težiti primjerenom sudjelovanju dionika u pripremnoj fazi mjera koje donese Opća komisije za ribarstvo Sredozemlja.

S obzirom na činjenicu da Komisija nije u dovoljnoj mjeri uključila Europski parlament u izradu strateških odluka o Sredozemlju koje su donesene na 43. godišnjem sastanku na vrhu Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja:

1. Kako Komisija namjerava osigurati stvarno i cjelovito sudjelovanje Europskog parlamenta u donošenju odluka u okviru Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja, kako je utvrđeno Odlukom Vijeća (EU) 2019/869?

2. Kako Komisija namjerava uspostaviti ravnotežu između prava ribara EU da izraze svoje mišljenje i da budu zastupani i potrebe da se zajamče poštena i jednaka pravila za sve ribare na Sredozemlju?

ODGOVOR KOMISIJE:

Sudjelovanje dionika iz Priloga I. Odluci Vijeća (EU) 2019/869 u pripremi mjera u okviru Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) osigurava se uglavnom preko Savjetodavnog vijeća za Sredozemlje (MEDAC). Ono se sastoji od organizacija koje predstavljaju sektor ribarstva i drugih interesnih skupina (kao što su organizacije za zaštitu okoliša ili skupine potrošača) koje djeluju na Sredozemlju. EU se s MEDAC-om redovito savjetuje o svojim nacrtima stajališta koja će predstaviti u GFCM-u. Savjeti MEDAC-a u velikoj su mjeri uzeti u obzir u jednoj od ključnih preporuka donesenih na 43. godišnjem sastanku GFCM-a, a to je višegodišnji plan za ribolov pridnenih vrsta u Jadranskome moru.

Kad je riječ o Europskom parlamentu, primjenjuje se Okvirni sporazum , a Komisija istodobno i Europskom parlamentu i Vijeću podnosi nacrte prijedloga stajališta EU-a za preporuke u okviru GFCM-a. Osim toga, Europski parlament može zatražiti da se zastupnici uključe u delegaciju Unije kao promatrači na godišnjem sastanku bilo koje regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom. Naposljetku, Europski parlament izvršava svoje pune ovlasti kao suzakonodavac kada se mjere koje donose regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom prenose u pravo EU-a.

Budući da ribari iz EU-a i trećih zemalja dijele velik broj stokova, osiguravanje ravnopravnih uvjeta na Sredozemlju doista je izazov. S obzirom na vrlo zabrinjavajuće stanje većine stokova, potrebno je donijeti odlučne mjere u skladu s ministarskom deklaracijom MedFish4Ever. Međutim, to se može postići samo ako svi dionici na Sredozemlju, uključujući treće zemlje, poštuju ista pravila. Poduzimanjem tih mjera u okviru GFCM-u osiguravaju se ravnopravni uvjeti za sve ribare na Sredozemlju