PITANJE KOMISIJI:

Nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država ukinuo američku saveznu ustavnu zaštitu prava na pobačaj, velik broj država SAD-a dodatno će kriminalizirati pobačaj ili u potpunosti ukinuti pravo na pobačaj. Žene koje žive u tim državama i traže pobačaj morat će putovati u države u kojima je još uvijek zajamčeno pravo na pobačaj, podvrgnuti se nezakonitom pobačaju u vlastitoj državi ili putovati u inozemstvo, među ostalim u EU.

1. Kako će Komisija, u okviru mogućeg budućeg sporazuma između EU-a i SAD-a o prekograničnom pristupu elektroničkim dokazima, spriječiti vlasti SAD-a u dobivanju podataka o američkim ženama koje traže pobačaj i koje pružatelji usluga u EU-u pohranjuju?

2. Vidi li Komisija ikakav rizik od toga da vlasti SAD-a koriste evidenciju imena američkih putnica u otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu njihova putovanja u EU radi obavljanja pobačaja? Ako ne, zašto ne? Ako je odgovor potvrdan, koje će mjere Komisija poduzeti kako bi to spriječila?

3. Što će Komisija učiniti kako bi osigurala da transatlantska suradnja u provedbi zakona i razmjena osobnih podataka ne uključuju zakone protiv prava izbora žena kojima se kriminaliziraju žene koje traže pobačaj ili osobe koje im pomažu?

ODGOVOR KOMISIJE:

Komisija u potpunosti priznaje temeljno pravo svake osobe na pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Sve žene u cijelom EU-u trebale bi imati adekvatan pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i liječenju. Zdravstvena skrb, uključujući spolnu i reproduktivnu zdravstvenu skrb, odgovornost je država članica. Komisija je spremna poduprijeti potrebe i mjere država članica u tom području. Komisija podsjeća da države članice pri izvršavanju svojih nadležnosti moraju poštovati temeljna prava jer su ona za njih obvezujuća na temelju njihova članstva u EU-u i nacionalnih ustava te obveza u skladu s međunarodnim pravom. Kad je riječ o uporabi evidencije podataka o putnicima (PNR), člankom 4. Sporazuma između EU-a i SAD-a o PNR-u ograničava se obrada podataka iz PNR-a u svrhu otkrivanja, sprečavanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i povezanih kaznenih djela te drugih kaznenih djela koja su kažnjiva kaznom od tri godine ili više i transnacionalne su prirode. Nadalje, nije vjerojatno da će podaci iz PNR-a sami po sebi sadržavati relevantne informacije i u skladu s člankom 6. postoji obveza maskiranja osjetljivih podataka, uključujući zdravstvene podatke. Za moguću domaću razmjenu s državnim tijelima potrebna je pažljiva procjena niza zaštitnih mjera, uključujući osiguravanje dosljednosti s ciljevima iz članka 4. Pravom EU-a ne uređuje se kriminalizacija pobačaja. Kad je riječ o budućem sporazumu između EU-a i SAD-a o prekograničnom pristupu elektroničkim dokazima, pregovori će ponovno započeti tek nakon što pregovori o internim pravilima o e-dokazima postanu napredniji. Stoga je prerano za davanje naznaka o posebnim zaštitnim mjerama koje bi mogao sadržavati budući sporazum između EU-a i SAD-a.