PITANJE KOMISIJI:

Pristup sigurnom i kvalitetnom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima jedan je od temeljnih stupova ljudskih prava. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji izraz „seksualno i reproduktivno zdravlje i pravaˮ krovni je naziv za razna prava i pitanja koja se tiču žena i muškaraca u svakoj životnoj dobi, koja bi trebalo štititi i promicati na međunarodnoj razini. Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava podrazumijevaju fizičku, psihičku i socijalnu dobrobit povezanu sa seksualnošću, sposobnost odlučivanja o vlastitoj seksualnosti, autonomiju, pristup zdravlju, planiranje obitelji itd., što je sve neizbježno povezano s demografijom.
S obzirom na trenutačnu situaciju u Uniji, institucije EU-a imaju odgovornost promicati i podupirati seksualno i reproduktivno zdravlje i prava te opću dobrobit, zdravlje, sigurnost i živote žena. Nazadovanje u području prava žena izravno utječe na demografiju i procese slabljenja demokracije u Europskoj uniji. Takve negativne reakcije koordiniraju akteri koji seksualno i reproduktivno zdravlje i prava prisvajaju kao sredstvo za postizanje navodno demografskih ciljeva, što doprinosi eroziji demokracije i osobnih sloboda.
1. U nedavnom izvješću Komisije o učinku demografskih promjena seksualno i reproduktivno zdravlje i prava ne spominju se i ne tematiziraju u kontekstu demografskih izazova i učinka. S obzirom na sve navedeno, kako Komisija namjerava uključiti seksualno i reproduktivno zdravlje i prava u predstojeći rad u području demografije i demokracije?
2. Planira li raspravu o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima na Konferenciji o budućnosti Europe?

ODGOVOR KOMISIJE:

1. Komisija je svjesna da su spolno i reproduktivno zdravlje i prava u samom središtu rodne ravnopravnosti i prava žena. Iako EU ima ograničenu nadležnost u tom području, rodni aspekti zdravlja, uključujući spolno i reproduktivno zdravlje i prava, uključeni su u Strategiju za rodnu ravnopravnost 2020.–2025. Komisija će pružiti punu potporu nastojanjima država članica u provedbi UN-ovih ciljeva održivog razvoja povezanih sa zdravljem žena te univerzalnim pristupom spolnom i reproduktivnom zdravlju, planiranju obitelji i obrazovanju.

Pitanja rodne ravnopravnosti razmatraju se i u kontekstu rada u području demografije, među ostalim i u nedavnom izvješću Komisije o učinku demografskih promjena.

2. Konferencija o budućnosti Europe projekt je za građane, usmjeren na građane, koji im omogućuje da raspravljaju o pitanjima koja su im najvažnija. Komisija je predložila da bi se teme za raspravu tijekom konferencije trebale temeljiti na glavnim ambicijama EU-a kako su utvrđene u šest političkih prioriteta Komisije i Strateškom programu Europskog vijeća u kojima se, među ostalim, izričito navode jednakost i europske vrijednosti. Iako bi se rasprava trebala temeljiti na tim temama, građani sami mogu predlagati i razmatrati pitanja koja su njima važna. Bez prejudiciranja rasprava koje se tek trebaju održati u kontekstu konferencije, Komisija je spremna poduzeti daljnje korake u skladu s preporukama građana.