PITANJE KOMISIJI:

Većina Europljana smatra da je rodno uvjetovano nasilje neprihvatljivo, no istraživanja pokazuju da je za muškarce vjerojatnije da će u nekim situacijama opravdavati seksualno nasilje.

S obzirom na tu razliku među spolovima, ključno je taj višedimenzionalni problem riješiti u korijenu. Za smanjenje spolnog uznemiravanja i nasilja od presudne je važnosti učinkovito i ciljano sprečavanje silovanja i spolnog uznemiravanja. Europska unija o tom pitanju posebno mora obrazovati muškarce i adolescente. U programima posvećenima rodno uvjetovanom nasilju oni bi trebali naučiti kako intervenirati ako prisustvuju seksualnom uznemiravanju i nasilju, kao i pravo značenje pristanka. Nadalje, važno je staviti naglasak na edukaciju o tome kako da se sami ne upuste u uznemiravanje pa i kako da se suprotstave osobama koje stvaraju i održavaju štetno okruženje.

1. Kako Komisija planira podići osviještenost o rodno uvjetovanom nasilju u školama i na sveučilištima, posebno među dječacima i muškarcima?

2. Planira li Komisija razviti posebne programe za sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja i, ako da, koje su ciljne skupine i prioritetna područja

ODGOVOR KOMISIJE:

Sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja i rušenje rodnih stereotipa jedan je od stupova Strategije za rodnu ravnopravnost 2020.–2025. Pristupanje EU-a Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i dalje je ključan prioritet Komisije. Konvencija uključuje posebne odredbe za sprečavanje nasilja usmjerene na muškarce, dječake i aspekt muževnosti. Osim toga, Komisijin Prijedlog direktive o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji sadržava poglavlje posvećeno prevenciji. Njezinim člankom 36. predviđaju se obrazovni programi i kampanje za senzibiliziranje kojima se potiče sve, uključujući muškarce i dječake, da svojim primjerom pridonose promjenama u ponašanju. Osim toga, u predstojećoj Preporuci Komisije o sprečavanju i suzbijanju štetnih praksi usmjerenih protiv žena i djevojčica, programi za senzibiliziranje i obrazovanje bit će središnji element skupa preventivnih mjera. U okviru programa financiranja „Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti” vrijednog 1,55 milijardi EUR tematsko područje Daphne posvećeno je sprečavanju i borbi protiv svih oblika rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji te potpori i zaštiti žrtava. U tom je kontekstu Komisija 2021. objavila poziv na podnošenje prijedloga s posebnim ciljem sprečavanja rodno uvjetovanog nasilja rješavanjem pitanja aspekta muževnosti i uključivanjem muškaraca i dječaka, pružajući financijsku potporu za nekoliko projekata. Naposljetku, kako je predviđeno Strategijom, Komisija će pokrenuti mrežu EU-a za sprečavanje rodno uvjetovanog nasilja koja će okupiti države članice i dionike radi razmjene dobre prakse. Komisija osigurava i financijska sredstva za osposobljavanje, izgradnju kapaciteta i usluge potpore.