PITANJE KOMISIJI:

Menstruacija izravno utječe na više od polovine stanovništva Europske unije. Nažalost, valjane I potrebne informacije o tome kako se s menstruacijom nositi na siguran način kod kuće nisu dostupne svom stanovništvu na koje ona utječe. Problem nije manji ni izvan kuće jer javni WC-i često mogu biti neprikladni za tu svrhu, što je uzrok strahu da će netko naići tijekom mijenjanja menstrualnih proizvoda, što pak dovodi do nemogućnosti njihove promjene.
Europski parlament je 24. lipnja 2021. donio Rezoluciju o stanju u pogledu spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava (SRHR) u EU-u. Države članice su, među ostalim, pozvane da potiču dostupnost netoksičnih i ponovno upotrebljivih proizvoda za menstrualnu higijenu za sve te da ukinu „porez na tampone”.

1.kako Komisija planira osigurati dostupnost menstrualnih proizvoda u javnim WC-ima u okviru rezolucije koja je donesena na temu spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava?

2.Budući da je i Europska unija ažurirala Direktivu EU-a o PDV-u i proširila popis robe na koju se mogu primijeniti dvije snižene stope PDV-a, kako Komisija namjerava potaknuti države članice da smanje porezno opterećenje proizvoda za menstrualnu higijenu na najmanju moguću mjeru?

ODGOVOR KOMISIJE:

Svi građani EU-a trebali bi imati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi. Komisija je svjesna toga da je pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima dio kvalitetne zdravstvene skrbi. Donošenjem Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava[1] u ožujku 2021. ponovno je potvrđena zajednička predanost poboljšanju pristupa zdravstvenoj skrbi za sve. U skladu s člankom 168. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju EU-a[2] organizacija i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene skrbi u nacionalnoj su nadležnosti. Definicija i pružanje zdravstvenih usluga povezanih sa spolnim i reproduktivnim zdravljem i pravima stoga su u nadležnosti država članica. Međutim, Komisija i dalje podupire redovite razmjene dobre prakse među državama članicama i dionicima u području rodne ravnopravnosti i zdravlja, među ostalim u području spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava, primjerice u okviru Programa uzajamnog učenja o rodnoj ravnopravnosti. Osim toga, u okviru Unijina programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti financijska sredstva dostupna su organizacijama civilnog društva koje promiču rodnu ravnopravnost, borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i prava žena, uključujući spolno i reproduktivno zdravlje i prava. Od 6. travnja 2022. novim pravilima o PDV-u državama članicama omogućeno je da smanje stopu PDV-a na 0 % za određenu robu kojom se zadovoljavaju osnovne potrebe, uključujući proizvode za menstrualnu higijenu[3]. Stoga države članice zahvaljujući tim novim pravilima već imaju veću slobodu u primjeni stopa PDV-a, međutim to u konačnici ostaje diskrecijsko pravo država članica. Komisija trenutačno ne planira daljnje zakonodavne inicijative u vezi sa stopama PDV-a.