PITANJE KOMISIJI:

U članku 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom stoji da je potreban sustavan pristup deinstitucionalizaciji kako bi se ostvario stvaran i uspješan prelazak na samostalan život. Usluge organiziranog stanovanja u zajednici za osobe s intelektualnim poteškoćama omogućuju borbu protiv društvene stigmatizacije i poboljšanje socijalne integracije. Glavni je cilj izgraditi vještine za poboljšanje socijalne uključenosti stanovnika takvih zajednica. U okviru europske strategije za skrb trebalo bi osobama s intelektualnim poteškoćama pružiti pristupačne, priuštive, visokokvalitetne i dostupne usluge skrbi. Međutim, u nekim državama članicama te se norme ne poštuju.

1. Kako Komisija s obzirom na članak 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom podupire države članice u razvoju adekvatno financiranih strategija koje su u skladu s ljudskim pravima (s jasnim razdobljima i mjerilima) za pružanje usluga organiziranog stanovanja u zajednici da bi se podržala deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim poteškoćama?

1. Kako Komisija s obzirom na članak 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom podupire države članice u razvoju adekvatno financiranih strategija koje su u skladu s ljudskim pravima (s jasnim razdobljima i mjerilima) za pružanje usluga organiziranog stanovanja u zajednici da bi se podržala deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim poteškoćama?

2. Kako Komisija ocjenjuje napore koje države članice ulažu u provedbu europske strategije za skrb u pogledu skrbi za osobe s intelektualnim poteškoćama?

3. Nedostatno financiranje socijalnih usluga koje pružaju pružatelji usluga iz organizacija civilnog društva u suprotnosti je sa strategijom za skrb. Koji je odgovor Komisije na mjere u pogledu tog nedostatnog financiranja?

ODGOVOR KOMISIJE:

U skladu s europskom strategijom za skrb i Preporukom Vijeća o dugotrajnoj skrbi državama članicama preporučuje se da osiguraju odgovarajuće i održivo financiranje dugotrajne skrbi, među ostalim mobiliziranjem sredstava i instrumenata EU-a. EU podupire i dopunjuje rad država članica na modernizaciji sustava socijalne zaštite. Provedba Preporuke Vijeća pratit će se u okviru europskog semestra i otvorene metode koordinacije za socijalnu zaštitu i socijalno uključivanje. Komisija će izvijestiti Vijeće o njezinoj provedbi do prosinca 2027.

Komisija u okviru europskog semestra prati socijalnu uključenost osoba s invaliditetom, uključujući osobe s intelektualnim poteškoćama i proces deinstitucionalizacije. S pomoću Instrumenta za tehničku potporu podupire izgradnju kapaciteta za pripremu, osmišljavanje i provedbu reformi. Nekoliko država članica koristi se tim instrumentom za reforme koji se temelji na potražnji u cilju ostvarenja napretka u procesima deinstitucionalizacije.

Ulaganja u predmetnom području mogu se poduprijeti sredstvima EU-a, primjerice iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), kojim se podupiru stjecanje vještina za samostalan život, usavršavanje i prekvalifikacija radne snage, olakšavanje pristupa kvalitetnim i cjenovno pristupačnim uslugama skrbi u zajednici te povećanje učinkovitosti i otpornosti usluga dugotrajne skrbi. Ulaganja i reforme u području dugotrajne skrbi financiraju se i iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Svi relevantni programi financiranja doneseni su i upravo se provode. Osim toga, sredstvima iz Europskog socijalnog fonda plus financira se služba od koje pružatelji socijalnih usluga i upravljačka tijela u svim državama članicama mogu dobiti prilagođenu potporu i savjete o tome kako pristupiti sredstvima EU-a i upotrebljavati ih.